لوازم خانگی B&B

مسئول ارائهآقای کشاورز
آدرس

فروشگاه مصرف فرهنگیان ناحیه ۴

تلفن۰۹۱۷۰۰۰۰۰۰۰
شرح جنس و خدمات قابل ارائهلوازم خانگی
شرح تسهیلات و تخفیفات ویژه ی فرهنگیاناقساط حداکثر ۶ ماهه-سود ویژه اعضا هر ماه ۱/۵ درصد-سود ویژه غیر اعضا هر ماه۱/۸ درصد