نمایشگاه مبل

مسئول ارائهآقای کسب زاده
آدرسبلوار مدرس، خیابان شهید دوران، جنب دبیرستان هادی مهدوی 
تلفن۰۹۳۳۶۸۱۰۴۲۵
شرح جنس و خدمات قابل ارائهنمایشگاه مبلمان
شرح تسهیلات و تخفیفات ویژه ی فرهنگیان

 اقساط ۱۰-۱۵-۲۰ ماهه

۱۵% پیش پرداخت جهت اقساط ۱۵ ماهه، 

۲۰% پیش پرداخت جهت اقساط ۲۰ ماهه - بدون سود 

محصولات غرفه
  • محصولات غرفه