ارتباط با ما

تلفن : ۰۷۱۳۲۲۴۹۵۱۵
نمابر: ۰۷۱۳۲۲۳۶۰۷۸
شماره ی فضای مجازی: ۰۹۰۳۹۰۳۲۷۶۹
ایمیل: teachershop@gmail.com
آدرس: شیرازدروازه سعدی، جنب بیمارستان شیراز، طبقه زیرین اداره آموزش و پرورش